ISSN 2071-8594

Российская академия наук

Главный редактор

Академик С. В. Емельянов

А.А. Кулинич "Концептуальные каркасы онтологий слабо структурированных предметных областей"

Аннотация.

Исследуются модели представления знаний о слабо структурированных предметных областях в виде концептуальных каркасов, построенных на основе знаний об одном из объектов этой предметной области. Рассмотрены вопросы экспертного построения онтологии предметной области на основе ее концептуального каркаса для случаев, когда признаки объекта принимают бинарные значения и значения из упорядоченного множества возможных значений.

Ключевые слова:

онтология, концептуальный каркас, слабо структурированная предметная область, семантическое пространство, структуризация семантического пространства.

Стр. 31-41.

Полная версия статьи в формате pdf.

REFERENCES

 

1. Rabchevskiy Ye.A. Avtomaticheskoe postroenie ontologiy na osnove leksiko-sintaksicheskikh shablonov dlya informatsionnogo poiska. Trudy 11-y Vserossiyskoy nauchnoy konferentsii «Elektronnye biblioteki: perspektivnye metody i tekhnologii, elektronnye kollektsii» - RCDL’2009, Petrozavodsk, Rossiya, 2009. s. 69-77.
2. Bolshakova Ye.I., Vasileva N.E., Morozov S.S. Leksiko-sintaksicheskie shablony dlya avtomaticheskogo analiza nauchno-tekhnicheskikh tekstov // Desyataya Natsionalnaya konferentsiya po iskusstvennomu intellektu s mezhdunarodnym uchastiem KII-2006. Trudy konferentsii v 3-kh tomakh. M.: Fizmatlit, 2006. T. 2. S.506-524.
3. Mozzherina Ye.S. Avtomaticheskoe postroenie ontologii po kollektsii tekstovykh dokumentov. Trudy 13-y Vserossiyskoy nauchnoy konferentsii «Elektronnye biblioteki: perspektivnye metody i tekhnologii, elektronnye kollektsii» - RCDL’2011, Voronezh, Rossiya, 2011.
4. Naykhanova L.V. Metody i modeli avtomaticheskogo postroeniya ontologiy na osnove geneticheskogo i avtomatnogo programmirovaniya: Avtoref. dis. dokt. tekh. nauk. — Krasnoyarsk, 2008. — 36 s.
5. Haav H. A semi-automatic method to ontology design by using FCA, in: V. Snásel, R. Belohlávek (Eds.), Proceedings of Concept Lattices and their Applications (CLA), Ostrava, Czech Republic, 2004. pp. 13-24.
6. Cimiano P., Staab S., Tane J. Automatic acquisition of taxonomies from text: FCA meets NLP. In Proceedings of the PKDD/ECML'03 International Workshop on Adaptive
Text Extraction and Mining (ATEM), 2003, pp.10-17.
7. Ganter B., Wille R. Formal Concept Analysis, Mathematical Foundations, Springer, 1999.
8. Baader F., Molitor R. Building and Structuring Description Logic Knowledge Bases Using Least Common Subsumers and Concept Analysis. In B. Ganter and G. W. Mineau, eds., Proceedings of the 8th International Conference on Conceptual Structures (ICCS 2000), volume 1867 of Lecture Notes in Computer Science, pp. 292-305. Springer-Verlag, 2000.
9. Chechkin A.V. Matematicheskaya informatika. – M.:Nauka. Gl. red. Fiz-mat. lit., 1991. – 416 s.
10. Baader F., Calvanese D., McGuinness D., Nardi D., Patel- Schneider P.F. The Description Logic Handbook: Theory, Implementation, and Applications.
11. Kulinich A.A. Modelirovanie dinamicheskikh protsessov v ponyatiynoy sisteme subekta dlya generatsii kreativnykh resheniy. Kognitivnye issledovaniya: Sbornik nauchnykh trudov: Vyp. 1/ Pod redaktsiey V.D. Soloveva. – 2006. s. 94-123.
12. Psikhologicheskiy slovar. - M.: Pedagogika-Press, 1996.
13. Shepard R.N. Metric structures in ordinal data// J. of Math. Psychol. – 1966 -V.3. - №.2.

 

Журнал