ISSN 2071-8594

Российская академия наук

Главный редактор

Академик С. В. Емельянов

В.В. Подиновский, А.П. Нелюбин "Потенциальная недоминируемость в задачах выбора при неточной информации о предпочтениях"

Аннотация.

Исследуются задачи выбора наилучшего варианта решения, в которых предпочтения лица, принимающего решение, моделируются при помощи семейства частичных квазипорядков. Выделяется множество вариантов, из которого надлежит сделать выбор, изучаются свойства вариантов из этого множества и рассматриваются подходы к его построению.

Ключевые слова:

задачи принятия решений, частичные отношения предпочтения, недоминируемость, потенциальная оптимальность, теория важности критериев.

Стр. 83-95.

Полная версия статьи в формате pdf.

REFERENCES

1. Xu Z. A survey of preference relations // International journal of general systems. 2007. V. 36. P. 179–203.
2. Podinovskiy V.V. Analiz ustoychivosti rezultatov vybora pri chastichnom otnoshenii predpochteniya // Iskusstvennyy intellekt i prinyatie resheniy. 2009.
№ 4. S. 45 – 52.
3. Fishburn P.C. Decision and value theory. New York: Wiley, 1964.
4. Podinovskiy V.V. O vzaimosvyazi ponyatiy potentsialnoy optimalnosti i nedominiruemosti // Avtomatika i telemekhanika. 2012. № 1. S. 184 – 187.
5. Podinovski V.V. Non-dominance and potential optimality for partial preference relations // European journal of operational research. 2013. V. 229. P. 482 – 486.
6. Hazen G.B. Partial information, dominance, and potential optimality in multi-attribute utility theory // Operation re-search. 1986. V. 34. P. 296 – 310.
7. Athanassopoulos A.D., Podinovski Vic.V. Dominance and potential optimality in multiple criteria decision analysis with imprecise information. Journal of the operational re-search society. 1997. V. 48. P. 142 – 150.
8. Eum E.S., Park K.S., Kim S.H. Establishing dominance and potential optimality in multi-criteria decision analysis with imprecise weight and value // Computers and operation research. 2001. V. 28. P. 397 – 409.
9. Podinovskiy V.V. Analiz resheniy pri mnozhestvennykh otsenkakh koeffitsientov vazhnosti kriteriev i veroyatnostey znacheniy neopredelennykh faktorov v tselevoy funktsii // Avtomatika i telemekhanika. 2004. № 11. S. 141 – 159.
10. Podinovskiy V.V. Vvedenie v teoriyu vazhnosti kriteriev v mnogokriterialnykh zadachakh prinyatiya resheniy: Uchebnoe posobie. M.: Fizmatlit. 2007.
11. Podinovskiy V.V., Nelyubin A.P. Potentsialnaya nedominiruemost v zadachakh vybora // Materialy XLI Mezhdunarodnoy konferentsii «Informatsionnye tekhnologii v nauke, sotsiologii i biznese (IT + SE`13) (Ukraina, Krym, Yalta – Gurzuf, 2 – 10 oktyabrya 2013 g.). Prilozhenie k zhurnalu «Otkrytoe obrazovanie». Zaporozhe: Zaporozhskiy universitet.2013. S. 31 – 34.
12. Podinovskiy V.V. Potentsialnaya optimalnost v mnogokriterialnoy optimizatsii // Zhurnal vychislitelnoy matematiki i matematicheskoy fiziki.
2014. T. 54. № 3. S. 44 – 45.
13. Podinovskiy V.V. Koeffitsienty vazhnosti kriteriev v zadachakh prinyatiya resheniy. Poryadkovye, ili ordinalnye, koeffitsienty vazhnosti // Avtomatika i telemekhanika. 1978. № 10. S. 130 – 141.
14. Podinovskiy V.V. Ob ispolzovanii informatsii v iterativnykh metodakh vybora optimalnykh resheniy // Nauchno-tekhnicheskaya informatsiya. Seriya 2. Informatsionnye protsessy i sistemy. 2004. № 2. S. 29 – 31.
15. Podinovskiy V.V. Kolichestvennaya vazhnost kriteriev
// Avtomatika i telemekhanika. 2000. № 5. S. 110 – 123.
16. Podinovski V.V. The quantitative importance of criteria for MCDA // Journal of multi-criteria decision analysis.
2002. V. 11. P. 1 – 15.
17. Nelyubin A.P., Podinovskiy V.V. Vzaimosvyaz kachestvennoy i kolichestvennoy vazhnosti kriteriev v mnogokriterialnykh zadachakh prinyatiya resheniy // Otkrytoe obrazovanie. 2011. № 6 (89). S. 108 – 115.

Журнал