ISSN 2071-8594

Российская академия наук

 

В.К. Финн, О.П. Шестерникова "О новом варианте обобщенного ДСМ-метода автоматизированной поддержки научных исследований"

Аннотация.

В статье рассматривается новый вариант обобщенного ДСМ-метода автоматизированной поддержки научных исследований. Этот вариант ДСМ-метода АПНИ использует тернарные предикаты сходства (причина, множества тормозов, эффект) такие, что они содержат бинарные предикаты «причина-эффект» и явные определения тормозов. Обсуждается возможность разбиения базы фактов для случаев истинности предикатов обобщенного метода и метода сходства с запретом на контрпримеры.

Ключевые слова:

обобщенный ДСМ-метод, запрет на контрпримеры, тормоз причины.

Стр. 57-64.

Полная версия статьи в формате pdf.

REFERENCES

1. Mill J.S. A System of Logic Ratiocinative and Inductive, Being a Connected View of the Principles of Evidence and The Methods of Scientific Investigation. – 1st edition. – London: Parker, Son and Bowin, 1843.
Mill D.S. Sistema logiki sillogisticheskoy i induktivnoy. – M.: Knizhnyy dom «Librokom»/URSS, 2010;
2. Arskiy Yu.M., Finn V.K. Printsipy konstruirovaniya intellektualnykh sistem //Informatsionnye tekhnologii i vychislitelnye sistemy, №4, 2008, S.4-37.
3. DSM-metod avtomaticheskogo porozhdeniya gipotez: logicheskie i epistemologicheskie osnovaniya. Pod obshchey redaktsiey O.M. Anshakova. – M.: Knizhnyy dom «Librokom»/ URSS, 2009, Glava 2, S. 192-2013.
4. Finn V.K. Obnaruzhenie empiricheskikh zakonomernostey v posledovatelnostyakh baz faktov posredstvom DSM-rassuzhdeniy//Nauchno-tekhnicheskaya informatsiya. Seriya 2. Informatsionnye protsessy i sistemy,№8, 2015, S.1-29.
Finn V.K. Detecting Empirical Regularities in Bases of Facts Using JSM Reasoning//Automatic Documentation and Mathematical Linguistics, Seriya 2, 2015, No.4, pp. 122-151.
5. Shesternikova O.P., Agafonov M.A., Vinokurova L.V., Pankratova Ye.S., Finn V.K. Intellektualnaya sistema prognozirovaniya razvitiya sakharnogo diabeta u bolnykh khronicheskim pankreatitom//Iskusstvennyy intellekt i prinyatie resheniy, № 4, 2015, S. 12-50.
6. Finn V.K., Mikheenkova M.A. Nekotorye problemy obobshchennogo DSM-metoda avtomatizirovannogo porozhdeniya gipotez. Semantika i informatika. Vypusk 33, M.: MAIK NAUKA, 1993, S.136-163.
7. Finn V.K. Epistemologicheskie osnovaniya DSM-metoda avtomaticheskogo porozhdeniya gipotez. Chast I i Chast II//Nauchno-
tekhnicheskaya informatsiya. Seriya 2. Informatsionnye protsessy i sistemy. - №9, S. 1-29; №12, S. 1-26, 2013. Finn V.K. Epistemological Foundations of the JSM Method for Automatic Hypothesis Generation//Automatic Documentation and Mathematical Linguistics. Part I, II. – 2014. Vol. 48. №2. – pp. 96-148.
8. DSM-metod avtomaticheskogo porozhdeniya gipotez: logicheskie i epistemologicheskie osnovaniya. Pod obshchey redaktsiey O.M. Anshakova. – M.: Knizhnyy dom «Librokom»/URSS, 2009, Glava 5, S. 240-286.
9. Finn V.K. Distributivnye reshetki induktivnykh protsedur//Nauchno-tekhnicheskaya informatsiya. Seriya 2. – 2014. - № 11. – S. 1-30.
Finn V.K. Distributive Lattices of Inductive JSM Procedures// Automatic Documentation and Mathematical Linguistics. – 2014. – Vol. 48. №6. – pp. 265-295.