ISSN 2071-8594

Russian academy of sciences

Editor-in-Chief

Gennady Osipov

V.K. Finn. On the Class of JSM reasoning, using the isomorphism of inductive inference rules

Abstract.

Special JSM Reasoning class is defined in the paper. The strategies of reasoning from this class use the isomorphism of direct products of lattices representing inductive inference rules. It is shown that JSM reasoning, which is formed by inductive inferences rules, rules for inference by analogy and procedures for abductive acceptance of hypotheses, are relationally correct.

Keywords:

JSM reasoning, induction, analogy, abduction, lattices, R-correctness, isomorphism of inductive inference rules.

PP. 48-61.

REFERENCES

1. Finn V.K. Epistemologicheskie osnovaniya DSM-metoda avtomaticheskogo porozhdeniya gipotez // Nauchno-tekhnicheskaya informatsiya. Ser. 2. – 2013. – Chast I. – № 9. s. 1–29; Chast II. – № 12. – s. 1-26.
Finn V.K. Epistemological Foundation of the JSM Method for Automatic Hypothesis Generation // Automatic Documentation and Mathematical Linguistics. Part, II. 2014. Vol. 48. №2. Pp. 96-148.
2. Finn V.K. Distributivnye reshetki induktivnykh protsedur // Nauchno-tekhnicheskaya informatsiya. Ser. 2. – 2014. – № 11. – C. 1–30.
Finn V.K. Distributive Lattices of Inductive JSM Procedures // Automatic Documentation and Mathematical Linguistics. 2014. Vol. 48. № 6. S. 265-295.
3. Mill D.S. Sistema logiki sillogisticheskoy i induktivnoy. Izd. 5-e. – M.: LYeNAND, 2011.
Mill J.S. A System of Logic Ratiocinative and Inductive Being a Connected View of the Principles of Evidence and The Methods of Scientific Investigation // London: Parker, Son and Bowin. 1843.
4. Rosser J.B., Turquette A.R. Many-Valued Logics. – Amsterdam: North-Holland Publishing Company. 1958.
5. Smullyan R.M. First-Order Logic. – New York: Springer-Verlag. 1968.
6. Grettser G. Obshchaya teoriya reshetok. – M.: Mir. 1982. Gratzer G. General Lattice Theory // Akademie – Verlag. Berlin. 1978.
7. Finn V.K., Shesternikova O.P. O novom variante obobshchennogo DSM-metoda avtomatizirovannoy podderzhki nauchnykh issledovaniy // Iskusstvennyy intellekt i prinyatie resheniy. – 2016. – № 1. – C. 57–63.
8. Arieli O., Avron A. Reasoning with Logical Bilattices //Journal of Logic, Language and Information. – V.5 – 1996. – Pp. 25–63.
9. Finn V.K. Obnaruzhenie empiricheskikh zakonomernostey v posledovatelnostyakh baz faktov posredstvom DSM-rassuzhdeniy // Nauchno-tekhnicheskaya informatsiya. Ser.2. – 2015. – № 8. – C.1–29. (Spisok opechatok: Nauchno-tekhnicheskaya informatsiya. Ser. 2. № 9. S.32). Finn V.K. Detecting Empirical Regularities in Bases of Facts Using JSM Reasoning. // Automatic Documentation and Mathematical Linguistics. 2015. Vol. 49. № 4. Pp. 122-151.
10. Shesternikova O.P., Agafonov M.A., Vinokurova L.V., Pankratova Ye.S., Finn V.K. Intellektualnaya sistema prognozirovaniya razvitiya sakharnogo diabeta u bolnykh khronicheskim pankreatitom // Iskusstvennyy intellekt i prinyatie resheniy. – 2015. – № 4 – C. 12–50.
11. Avtomaticheskoe porozhdenie gipotez: logicheskie i epistemologicheskie osnovaniya. Pod obshch. red. O.M. Anshakova. – M.: Knizhnyy dom «LIBROKOM», 2009.
12. Pfantsagl I. Teoriya izmereniy. – M.: Mir. 1976. Pfanzagl J. Theory of measurement // Physica – Verlag. Wurzburg – Wien. 1971.