ISSN 2071-8594

Russian academy of sciences

Editor-in-Chief

Gennady Osipov

A.A. Akhrem, V.Z. Rakhmankulov, K.V. Yuzhanin On complexity of reduction of multidimensional data models

Abstract.

In this paper decomposition methods for multidimensional data hypercubes of OLAP-systems are studied. The criteria for reducing the computational complexity of the decomposition methods are presented and comparisons have made to the traditional solutions of multidimensional data analysis problems. The examples of application of these criteria in the study of the dynamics of computational complexity changes for the specific types of reduction problems have been considered.

Keywords:

hypercube, hypercube multidimensional data, computational complexity, decomposition methods.

PP. 79-85.

REFERENCES

1. Makarov I.M., Rakhmankulov V.Z., Akhrem A.A., Rovkin I.O. Issledovanie svoystv gi-perkubovykh struktur v OLAP-sistemakh // Informatsionnye tekhnologii i vychislitelnye sistemy.-2005.-№2.-s.4-9.
2. Makarov I.M., Rakhmankulov V.Z., Akhrem A.A., Rovkin I.O. Svoystva giperkubovykh struktur v OLAP-sistemakh // V kn.: Trudy 1 mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii SAIT-2005. t.1.-M. : KomKniga, 2005.-s.56-60.
3. Makarov I.M., Akhrem A.A., Rakhmankulov V.Z. Metody otsenki neopredelennosti logi-cheskogo vyvoda resheniy s pomoshhyu giperkubovykh struktur // Informatsionnye tekhnologii i vychislitel'nye sistemy.-2009.-№3.-s.47-55.
4. Makarov I.M., Akhrem A.A., Rakhmankulov V.Z., Akhrem A.A., Vashevnik T.L., Filyukov R.Yu. Entropiynye metody analiza informatsii // Trudy instituta sistemnogo analiza Rossiyskoy Akademii Nauk.-2011.-Vyp.1, t.1.-s.36-40.
5. Agarwal S., Agrawal R., Deshpande P., Gupta A. Оn the computation of multidimensional aggregates // In proc. of the 22 VLDB Conf.-1996.- p.506-521.
6. Korneev V.V., Gareev A.F., Vasyutin S.V., Raykh V.V. Bazy dannykh. Intellektualnaya obrabotka informatsii.-M.: “Nolidzh”, 2000, 352 s.
7. Chubukova I.A. Data Mining.-M.: Binom, 2008, 382 s.
8. Abramov S.A. Lektsii o slozhnosti algoritmov.-M.: MTSNMO, 2009, 256 s.
9. Krupskiy V.N., Plisko V.E. Teoriya algoritmov.-M.: Izd-vo “Akademiya”, 2009, 208 s.
10. Ilin V.A., Kurkina A.V. Vysshaya matematika.-M.: Prospekt, 2015, 608 s.