ISSN 2071-8594

Russian academy of sciences

Editor-in-Chief

Gennady Osipov

A.B. Petrovsky Indicators of similarity and dissimilarity of multi-attribute objects in metric spaces of sets and multisets

Abstract.

The notions of similarity and dissimilarity (difference) of the analyzed objects play an important role in many theoretical and practical problems of decision making, artificial intelligence, pattern recognition, processing of heterogeneous information, and others. The similarity or dissimilarity of objects is usually estimated by their proximity in the attribute space. The paper considers new classes of metric spaces of the finite, bounded, measurable sets and multisets. Possibilities of using new types of metrics for evaluating the similarity or dissimilarity of multi-attribute objects that are present in several exemplars with differing values of attributes and are represented by multisets of attributes are shown.

Keywords:

multi-attribute objects, similarity and dissimilarity of objects, multiset, metric spaces of sets and multisets, metrics, pseudometrics, quasi-metrics

PP. 78-94.

References

1. Lyusternik L.A., Sobolev V.I. Elementy funktsional'nogo analiza. – M.: Nauka, 1965
2. Kolmogorov A.N., Fomin S.V. Elementy teorii funktsiy i funktsional'nogo analiza. – M.: Nauka, 1968.
3. Deza M.M., Laurent M. Geometry of cuts and metrics. – Berlin, Springer-Verlag, 1997. (Deza M.M., Loran M. Geometriya razrezov i metrik. /Per. s angl. – M.: MTSNMO, 2001).
4. Sneath P.H.A., Sokal R.R. Numerical Taxonomy. The Princi1ples and Practice of Numerical Classification. –San Francisco: Freeman, 1973.
5. Hartigan J.A. Clustering Algoritms. – New York: Wiley, 1975.
6. Petrovsky A.B. Prostranstva mnozhestv i mul'timnozhestv. – M.: Editorial URSS, 2003.
7. Petrovsky A.B. Prostranstva izmerimykh mnozhestv i mul'timnozhestv. – M.: Poli Print Servis, 2016.
8. Petrovsky A.B. O rasstoyaniyakh mezhdu mnozhestvami, invariantnykh otnositel'no preobrazovaniy prostranstva. // I Vsesoyuznoye soveshchaniye po statisticheskomu i diskretnomu analizu nechislovoy informatsii, ekspertnym otsenkam i diskretnoy optimizatsii. Tezisy dokladov. – M.-Alma-Ata: Kazakhskiy gosudarstvennyiy universitet, Nauchnyiy sovet AN SSSR po kompleksnoy probleme “Kibernetika”, VSNTO, VNIISI GKNT i AN SSSR, 1981, S.50-51.
9. Petrovsky A.B. An axiomatic approach to metrization of multiset space. // G.H.Tzeng, H.F.Wang, U.P.Wen, P.L.Yu (Eds.). Multiple Criteria Decision Making. – New York: Springer-Verlag, 1994, P.129-140.
10. Petrovsky A.B. Metricheskiye prostranstva mul'timnozhestv. // Doklady Akademii nauk. 1995, T.344, №2, S.175-177.
11. Petrovsky A.B. Kombinatorika mul'timnozhestv. // Doklady Akademii nauk, 2000. T.370, №6, S.750-753.
12. Petrovsky A.B. Mul'timnozhestva kak model' predstavleniya mnogopriznakovykh ob"yektov v prinyatii resheniy i raspoznavanii obrazov. // Iskusstvennyiy intellekt. 2002, №2, S.236-243.
13. Petrovsky A. Group verbal decision analysis. // F.Adam, P.Humphreys (Eds.). Encyclopedia of Decision Making and Decision Support Technologies. – Hershey, New York: IGI Global, 2008, V.1, P.418-425.
14. Petrovsky A. Multi-attribute classification of credit cardholders: Multiset approach. // International Journal of Management and Decision Making, 2006, V.7, N2/3, P.66-179.
15. Petrovsky A.B. Metody gruppovoy klassifikatsii mnogopriznakovykh ob"yektov. // Iskusstvennyiy intellekt i prinyatiye resheniy. 2009, №3, S.3-14 (chast' 1); №4, S.3-14 (chast' 2).
16. Petrovsky A. Group multiple criteria decision making: Multiset approach. // Recent Developments and New Directions in Soft Computing. Studies in Fuzziness and Soft-Computing, 317. – Switzerland, Springer International Publishing. 2014, P.19-33.
17. Petrovsky A.B., Lobanov V.N. Mnogokriterial'nyiy vybor v prostranstve priznakov bol'shoy razmernosti: mul'timetodnaya tekhnologiya PAKS-M. // Iskusstvennyiy intellekt i prinyatiye resheniy. 2014, № 3, S.92-104.
18. Syomkin B.I., Dvoychenkov V.I. Ob ekvivalentnosti mer skhodstva i razlichiya. // Issledovaniye sistem. T.1. Analiz slozhnykh sistem. – Vladivostok: DVNTS AN SSSR, 1973. S.95-104.
19. Kosters W.A., Laros J.F.J. Metrics for multisets. //M.Bramer, F.Coenen, M.Petridis (Eds.). Research and Development in Intelligent Systems XXIV, Proceedings of AI-2007. – Springer-Verlag London Limited. 2008. P.294-303.