ISSN 2071-8594

Russian academy of sciences

Editor-in-Chief

Gennady Osipov

S.N. Andreev, V.V. Borisov, K.P. Korshunova Fuzzy analysis method of style dynamics in poetic texts

Abstract.

We propose the fuzzy analysis method of style dynamics in poetic texts. The method is based on determination of the most typical (the core) and the most remote from the canon (the periphery) poetic texts and analysis of the core/the periphery progression dynamics for poems of different periods. At the same time, the parameters that characterize the poems closeness to the respective core form a system with complex
hierarchical structure. The system is based on the subsets of different kinds of features: morphological, syntactic and rhythmical, – and allows to take into account their compatibility. The proposed method application is based on the M.Y. Lermontov's poems analysis.

Keywords:

fuzzy analysis, hierarchical system of characteristics, fuzzy estimation (similarity) model, style dynamics.

PP. 78-90.

DOI 10.14357/20718594180318

References

1. Marusenko M.A. 1990. Atributsiya anonimnykh i psevdonimnykh literaturnykh proizvedeniy metodami teorii raspoznavaniya obrazov [Attribution of anonymous and pseudonymous literary works using methods of the theory of pattern recognition]. Leningrad: publishing office of Leningrad State University.
2. Altmann G. 2014. Supra-sentence levels // Glottotheory. Vol. 5 (1). P. 25–39.
3. Koppel M, Argamon S., Shimoni A.R. 2002. Automatically categorizing written texts by author gender // Literary and Linguistic Computing. Vol. 17. No. 4. P. 401–412.
4. Holmes D. 1998. The Evolution of stylometry in humanities scholarship // Literary and Linguistic Computing. Vol. 13, No. 3, P. 111–117.
5. Hoover D.L. 2004. Altered texts, altered worlds, altered styles // Language and Literature. Vol. 13 (2). P. 99–118.
6. Rudman J. 2006. Authorship Attribution: Statistical and Computational Methods // Encyclopedia of Language & Linguistics, Second Edition. Oxford: Elsevier. Vol. 1. P. 611–617.
7. Karaulov YU.N. 1989. Russkaya yazykovaya lichnost' i zadachi yeyo izucheniya [Russian language personality and the tasks of its study]. YAzyk i lichnost' [Language and Personality]. Moscow: 3–8.
8. Martynenko G.YA. 2004. Ritmiko-smyslovaya dinamika russkogo klassicheskogo sonata [The rhythmic and semantic dynamics of the Russian classical sonnet]. St. Petersburg: St. Petersburg State University. 30 p.
9. Piotrovskiy R.G. 2006. Lingvisticheskaya sinergetika: iskhodnyye polozheniya, pervyye rezul'taty, perspektivy [Linguistic synergetics: initial positions, first results, prospects]. St. Petersburg: Philology Department of the St. Petersburg State University.
10. Koppel M., Akiva N. and Dagan I. 2006. Feature instability as a criterion for selecting potential style markers // Journal of the American Society for Information Science and Technology. Vol. 57, Is. 11. P. 1519–1525.
11. McMenamin G.R. 2002. Forensic stylistics: Advances in forensic stylistics / by Gerald R. Boca Raton. London, New York, Washington D.C.: CRC Press LLC.
12. Pennebaker J.M., Stone L.D. 2003. Words of wisdom: language use over the lifespan // Journal of Personality and Social Psychology. Vol. 85. No. 2. P. 291–301.
13. Hoover D.L. 2006. Stylometry, chronology, and the styles of Henry James // Proceedings of Digital Humanities 2006. Paris. P. 78–80.
14. Gasparov M.L., Skulacheva T.V. 2004. Stat'i o lingvistike stikha [Articles on the poem linguistics]. Moscow: Slavic languages.
15. Gasparov M.L. 2001. Sintaksicheskaya struktura stikhotvornoy stroki [Syntactic structure of the verse line]. Materialy mezhdunarodnoy konferentsii «Slavyanskiy stikh: Lingvisticheskaya i prikladnaya poetika». Moscow: YAzyki slavyanskoy kul'tury [The international conference "Slavonic verse: Linguistic and applied poetics], 130–137.
16. Gasparov M.L. 2012. Tochnyye metody analiza grammatiki v stikhe [Exact methods for grammar analysis in verses]. M.L. Gasparov. Izbrannyye Trudy [M.L. Gasparov. Selected works.]. 4: 23–35.
17. Gasparov M.L. 2012. Pushkin i problemy poeticheskoy formy: yazyk i stikh [Pushkin and problems of poetic form: language and verse]. M.L. Gasparov. Izbrannyye Trudy [M.L. Gasparov. Selected works.]. 4: 117-129.
18. Shou Dzh.T. 2001. Somnitel'nyye «ė» v rifmakh poslelitseyskoy poezii Pushkina [Doubtful "ė" in the rhymes of Pushkin's post-literary poetry]. Slavyanskiy stikh. Lingvisticheskaya i prikladnaya poetika [Slavic verse. Linguistic and applied poetics]. Moscow: Slavic languages. 267–274.
19. Popescu I-I, Chech R, Best K-H., Altmann G. 2013. Descriptivity in Slovak lyrics // Glottotheory. V. 4 (1), P. 92–104.
20. Andreyev V.S. 2015. Kvantitativnoye opisaniye individual'no-avtorskoy metaforicheskoy sistemy G. Longfello [Quantitative description of the individual author's metaphorical system G. Longfello]. Izvestiya smolenskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of the Smolensk State University]. 3(31): 201–210.
21. Andreev S.N., Borisov V.V. 2015. Linguistic Analysis Based on Fuzzy Similarity models/ In “Sequences in Language and Text”. Iss. 69. P. 7–34./ Edited by G.K. Mikros, J. Macutek. Berlin/Boston: De Gruyter Mouton.
22. Can F., Patton J.M. 2010. Change of word characteristics in 20th-Century Turkish literature: A statistical analysis // Journal of quantitative linguistics. Vol. 17. No. 3. P. 167–190.
23. Juola P. 2007. Becoming Jack London // Journal of Quantitative Linguistics. Vol. 14. No. 2. P. 145–147.
24. Andreyev V.S. 2012. Modelirovaniye individual'nogo stilya (na osnove lingvisticheskikh kharakteristik) [Individual style modeling (based on linguistic characteristics)]. Moscow: Flinta–Science.
25. Bayevskiy V.S., Semenova N.A. 2004. Evolyutsiya liricheskogo stikha kak osnova periodizatsii tvorcheskoy biografii poeta: klasternyy i korrelyatsionnyy analiz (Pushkin, Gumilev, Pasternak) [Evolution of the lyrical verse as the basis for the periodization of the poet's creative biography: cluster and correlation analysis (Pushkin, Gumilev, Pasternak)]. Slavyanskiy stikh VII: Lingvistika i struktura stikha [Slavic verse VII: Linguistics and the structure of the verse]. Edited by M.L. Gasparova, T.V. Skulachevoy. Moscow: Slavic languages. 421–436.
26. Krasnoperova M.A. 2000. Osnovy rekonstruktivnogo modelirovaniya stikhoslozheniya: Na materiale ritmiki russkogo stikha [Fundamentals of reconstructive modeling of versification: On the material of the rhythm of Russian verse]. St. Petersburg.: St. Petersburg State University.
27. Matyash S.A. 2006. Perenosy (enjambements) v lirike A.S. Pushkina i M.YU. Lermontova [Enjambements in the lyrics of A.S. Pushkin and M.Yu. Lermontov]. Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of the Orenburg State University]. 11:57–63.
28. Krishnapuram R., Keller J.M. A possibilistic approach to clustering // IEEE Transactions on Fuzzy Systems. 1993. Vol. 1. No. 2. P. 98–110.
29. Krishnapuram R., Keller J.M. The possibilistic C-Means Algorithm: Insights and Recommendations // IEEE Transactions on Fuzzy Systems. 1996.Vol. 4. No. 3. P. 385–393.
30. Borisov V.V., Andreyev S.N., Fedulov YA.A. 2014. Analiz slozhnykh lingvisticheskikh ob"yektov na osnove nechetkikh otsenochnykh modeley [Complex Linguistic Objects Analysis based on Fuzzy Estimating Models]. Iskusstvennyy intellekt i prinyatiye resheniy [Artificial intelligence and decision making]. 3:95–107.
31. Borisov V.V., Zernov M.M., Fedulov YA.A. 2013. Sposob nechetkogo mnogokriterial'nogo otsenivaniya s uchetom soglasovannosti parametrov otsenki [The method of fuzzy multi-criteria evaluation taking into account the consistency of the evaluation parameters]. Informatsionnyy byulleten' Smolenskogo regional'nogo otdeleniya Akademii voyennykh nauk [Bulletin oа the the Smolensk Regional Branch of the Academy of Military Sciences]. 28: 22–135.