ISSN 2071-8594

Russian academy of sciences

Editor-in-Chief

Gennady Osipov

S. I. Matorin, V. V. Mikhelev System-Object Determinant Analysis. Constructing a Taxonomy of the Subject Area

Abstract.

The paper describes the first stage of the system-object determinant analysis of systems, in-cluding the construction of a taxonomy of a given subject area. The system-object approach " Unit-Function-Object" and formalization tools using the language of description logic ALCHOIQ are ap-plied to the classes of systems. The relationship between the procedure for constructing a taxonomy and system-wide regularities is considered. An example of the constructed taxonomy is given.

Keywords:

system-object determinant analysis, taxonomy of the subject area, system-object approach "Node-Function-Object", descriptive logic, conceptual systems.

PP. 15-24.

DOI 10.14357/20718594210102

References

1. Kachala V.V. 2017. Obshhaja teorija sistem i sistemnyj analiz [General systems theory and systems analysis]. M.: Gorjachaja linija – Telekom. 431.
2. Surmin Yu.P. 2003. Teoriya sistem i sistemnyy analiz [Systems theory and systems analysis]. K.: MAUP. 368.
3. Spitsnadel' V.N. 2000. Osnovy sistemnogo analiza [Fundamentals of systems analysis]. SPb.: Izdatel'skiy dom “Biznes-pressa”. 326.
4. Volkova V.N. 2006. Teoriya sistem i sistemnyj analiz v upravlenii organizaciyami: Spravochnik [System Theory and Systems Analysis in the Management of Organizations: Handbook]. M.: Finansy i statistika. 848.
5. Volkova V.N., Denisov A.A. 2015. Teoriya sistem i sistemnyy analiz [System Theory and Systems Analysis]. M.: Yurayt. 616.
6. Teoriya sistem i sistemnyy analiz: uchebnik [Systems theory and systems analysis: textbook]. 2020. S.I. Matorin, A.G. Zhikharev, O.A. Zimovets and others; ed. S.I. Matorina. Moskva; Berlin: Direktmedia Pablishing. 509. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574641.
7. Matorin S.I., Mikhelev V.V. 2020. Sistemno-ob"yektnyy podkhod k determinantnomu analizu slozhnykh system [System-Object Approach to the Determinant Analysis of Com-plex Systems]. Iskusstvennyy intellekt i prinyatiye resheniy [Artificial Intelligence and Decision Making]. 2: 86-93.
8. Mel'nikov G.P. 1978. Sistemologiya i yazykovye aspekty kibernetiki [Systemology and language aspects of cybernetics]. M.: Sov. radio. 368.
9. Matorin S.I., Zhiharev A.G. 2018. Uchet obshchesistemnyh zakonomernostej pri sistemno-ob"ektnom modelirovanii organizacionnyh znanij [Accounting for system-wide laws in system-object modeling of organizational knowledge]. Iskusstvennyj intellekt i prinyatie reshenij [Artificial Intelligence and Decision Making]. 3: 115-126.
10. Schmidt-Schauss M., Smolka G. 1991. Attributive concept descriptions with complements. Artificial Intelligence. 48 (1): 1—26.
11. Matorin S. I., Zhiharev A. G., Mihelev V.V. 2019. Uchet obshhesistemnyh zakonomernostej pri konceptual'nom modelirovanii ponjatijnyh znanij [Accounting for system-wide patterns in the conceptual modeling of conceptual knowledge]. Iskusstvennyj intellekt i prinjatie reshenij [Artificial Intelligence and Decision Making]. 3: 12-23.